Talat Khua Din - ตลาดขัวดิน


Talat Khua Din - ตลาดขัวดิน

ตั้งอยู่ใกล้ๆกับตลาดเช้า (Talad Sao) เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าของสดที่ใหญ่ที่สุดในเวียงจันทน์ เช่น เนื้อสัตว์และผักผลไม้ต่างๆ รวมถึงสินค้าใช้งานทั่วๆไป ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า และเครื่องใช้ทั่วๆไป เช่นสบู่, ยาสระผม